Privacyverklaring

Privacystatement Praktijk Encoeur

Myra Mager, klinisch psycholoog en psychotherapeut, gevestigd te Veenendaal ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85370169, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens.
Dit privacystatement legt uit hoe Praktijk Encoeur met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1.Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Praktijk Encoeur privacygegevens verwerkt:
a. (potentiële) patiënten;
b. bezoekers aan Praktijk Encoeur;
c. bezoekers van www.praktijkencoeur.nl
d. deelnemers van bijeenkomsten van Praktijk Encoeur;
e. supervisanten;
f. alle overige personen die met Praktijk Encoeur contact opnemen of van wie Praktijk Encoeur persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Praktijk Encoeur verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst) heeft verstrekt of telefonisch of digitaal (via email of webformulier op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere begeleiders, hulpverleners of verwijzers;
c. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website www.praktijkencoeur.nl zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina´s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
d. video-opnames tijdens sessies tbv supervisie of onderwijs worden alleen gemaakt met expliciete toestemming vooraf en indien opgeslagen zo snel mogelijk verwijderd na gebruik en tenminste 30 dagen na gebruik.

3. Doeleinden verwerking
Praktijk Encoeur verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verricht werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar de betrokkene zelf om heeft gevraagd;
c. het onderhouduen van de website www.praktijkencoeur.nl
d. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
e. het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4. Rechtsgrond
Praktijk Encoeur verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c. wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers
Praktijk Encoeur kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructie van Praktijk Encoeur persoonsgegevens verwerken. Praktijk Encoeur sluit met verwerkers en verwerkingsovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden
Praktijk Encoeur deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Praktijk Encoeur deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met andere organisaties worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER
Praktijk Encoeur geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Praktijk Encoeur ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als er sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

8. Bewaren van gegevens
Praktijk Encoeur bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Praktijk Encoeur hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. medische gegevens; tenminste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens
c. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Wijziging privacystatement
Praktijk Encoeur kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het statement wordt op de website gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht praktijk Encoeur te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Praktijk Encoeur door een emailbericht te sturen naar praktijkencoeur@gmail.com

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Praktijk Encoeur persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Praktijk Encoeur door een emailbericht te sturen naar praktijkencoeur@gmail.com. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).