Algemene en betalingsvoorwaarden Praktijk Encoeur 2023

1. Algemene voorwaarden

Behandeling door een Klinisch psycholoog is opgenomen in de basisziektekostenverzekering. U dient zelf te informeren bij uw zorgverzekering welk percentage van de behandeling vergoed wordt.

U kiest Kwaliteitsstatuut II, beroep Klinisch psycholoog, en uw eigen polis. Met ingang van 2022 verloopt financiering van de GGZ plaats volgens het ZorgPrestatieModel (ZPM).

Er is een groot verschil in de vergoedingen van natura-polissen en restitutie-polissen. Bij een restitutiepolis bent u vrij om een zorgverlener te kiezen en deze wordt dan grotendeels of geheel vergoed.
Bij een naturapolis krijgt u een hogere vergoeding als u hulp zoekt bij een gecontracteerde zorgverlener dan bij een niet-gecontracteerde zorgverlener.

Ik heb geen contracten met verzekeraars, kijk ook op mijn website www.praktijkencoeur.nl of op de website www.contractvrijepsycholoog.nl.

Informatie-animatie:

https://ggzecademy.mediasite.com/Mediasite/Play/0554e0c7098c4336aa3ac2cb35f6c7831d

Meer informatie:

www.zorgprestatiemodel.nl

De facturatie vindt plaats maandelijks en achteraf. U blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling maar kunt de factuur indienen bij uw verzekeraar.

De maximumtarieven zijn wettelijk vastgelegd. Hierbinnen valt directe gesprekstijd, maar ook verslaglegging, intervisie, telefoon- en emailcontacten.
Hiernaast telt de behandeling jaarlijks mee voor het verplicht Eigen Risico over al uw medische kosten. Deze wordt door de zorgverzekeraar geïnd/ingehouden.

  • Indien u in aanmerking wil komen voor vergoeding is verwijzing (met verwijsbrief die niet ouder is dan 180 dagen) door de huisarts noodzakelijk.
  • Indien u zelf betaalt of er is sprake van onverzekerde zorg, dan geldt een tarief van 124 euro per zitting (45 min) cf NZA tarief.
  • Voor begeleiding hanteer ik een tarief van 130 euro (intake + behandelconsulten van 45 minuten).
  • Voor Jeugd hanteer ik een tarief van 170 euro voor diagnostiek (incl intake van 60 minuten) en 140 euro voor behandelconsulten (45 minuten).
    Financiering van Jeugdhulp verloopt via de gemeente. Ik heb op dit moment geen contracten met gemeentes, dus deze zorg is alleen voor zelfbetalers.

Ik kan geen crisishulp bieden, de praktijk is geopend op vrijdag van 08.30-17.00 uur. Mocht u geen gehoor krijgen of bij crises buiten deze tijden dient u de huisarts of huisartsenpost in te schakelen. Via hen is ook de plaatselijke crisisdienst bereikbaar.

U kunt mij bereiken per mail op praktijkencoeur@gmail.com

U kunt de afspraak afzeggen via mail, voicemail of Whatsapp 0683496609. Wanneer u <24 uur tevoren de afspraak afzegt (ook bij ziekte) of bij no-show wordt er 60 euro in rekening gebracht (zie onder voor de betalingsvoorwaarden).
Behandeling valt onder de wet WGBO en onder de beroepscode voor psychologen/psychotherapeuten. Ik ben lid van VKJP en de NVP.

Informatie voor cliënten:
www.lvvp.info/voor-clienten/

2. Betalingsvoorwaarden:

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de klinisch psycholoog/psychotherapeut (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt dan wel diens wettelijk vertegenwoordiger.

Artikel 2

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Dit kan per mail, op de Voice Mail of per telefoon. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd in rekening te brengen bij de cliënt, á 60 euro per keer. Na tweemaal onafgemeld niet verschijnen wordt de behandeling gestaakt en het dossier gesloten. De factuur voor no-show wordt aan het einde van de maand waarin deze plaatsvond, verstuurd.

Artikel 3

De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 15 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4

Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 15 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de patiënt in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en kan de behandelaar rente in rekening brengen van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de patiënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 5

Bij niet-betaling binnen 15 dagen na de factuurdatum kan de behandelaar de patiënt een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van 5 euro aan de patiënt in rekening gebracht.

Artikel 6

Voldoet de patiënt binnen 15 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 8

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.